Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

03.11.2014. - Održan prvi regionalni seminar o lokalnom strateškom planiranju za predstavnike OCD-a


U Nišu je od 31. oktobra do 2. novembra 2014. god. održan prvi regionalni seminar za organizacije civilnog društva iz južne i istočne Srbije, sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za učešće u procesima strateškog planiranja na lokalnom nivou. Učesnike je činilo 30 predstavnika udruženja građana iz 13 opština/gradova, koji u svojim lokalnim zajednicama primarno deluju u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, unapređenja položaja lica sa hendikepom i omladinske politike.

Seminar je, pored uvodnih predavanja, gotovo u celosti bio zasnovan na radioničarskom rad, koji je omogućio da učesnici uspešno savladaju znanja i veštine neophodne za efikasno zastupanje interesa građana u procesima izrade i sprovođenja lokalnih strategija i planova. Polaznici seminara su pokazali visok stepen interakcije, kao i veliko interesovanje za sledeće teme obuhvaćene seminarom:

  • Uvod u strateško planiranje
  • Analiza zainteresovanih strana
  • Situaciona i SWOT analiza
  • Metodologija izrade Strategija lokalnog održivog razvoja
  • Definisanje prioriteta i strateških ciljeva
  • Akciono planiranje
  • Sprovođenje, monitoring i evaluacija usvojenog strateškog dokumenta

Ovo je bio prvi od tri planirana regionalna seminara, koji se realizuju u okviru projekta „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice”, koji CenTriR zajednički sprovodi sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština-SKGO. Projekat finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu- Nacionalni program 2012.

 


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org