Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

18.09.2015. - Održana radionica sa ciljem jačanja organizacionih kapaciteta SEKO mehanizma


Kancelarija za evropske integracije i TACSO su 17. i 18. septembra organizovale u Novom Sadu radionicu za sektorske organizacije civilnog društva sa ciljem definisanja prioritetnih potreba za daljim organizacionim razvojem SEKO mehanizma i pravljenja nacrta plana aktivnosti za narednu godinu. CenTriR je, kao članica dve SEKO mreže - za konkurentnost i reformu državne uprave, učestvovao u ovoj radionici.

SEKO mehanizam je uspostavljen 2011. godine, kako bi se unapredio dijalog između državnih organa i civilnog društva u procesu programiranja i povećanja efikasnosti korišćenja razvojnih sredstava, posebno EU fondova. Trenutno u je u 8 sektora (pravda, unutrašnji poslovi, reforma državne uprave, konkurentnost, energetika, životna sredina i klimatske promene, ljudski resursi i društveni razvoj, poljoprivreda i ruralni razvoj) i tri tematske oblasti (kultura, mediji i civilno društvo) okupljeno više od 400 organizacija civilnog društva iz Srbije.

Četrdesetak predstavnika civilnog sektora je na radionici analiziralo trenutno stanje u svakom SEKO sektoru, razmenilo svoja mišljenja, stavove i predloge u pogledu primera dobre prakse i izazova koji se nalaze pred svakom SEKO mrežom, identifikovalo zajedničke resurse na kojima se može zasnovati dalji organizacioni razvoj SEKO mehanizma, napravilo nacrt plan aktivnosti do kraja 2016. godine, ali i skrenulo pažnju organizatorima radionice na trenutne finansijske i druge probleme sa kojima se suočava svaka SEKO mreža.

Na radionici su kao ključni izazovi za dalji razvoj SEKO mehanizma istaknuti: potreba za jačanjem motivacije članica SEKO mehanizma za veće angažovanje, uspostavljanje efikasnije komunikacije na svim nivoima (između članica svake SEKO mreže, između različitih SEKO mreža, između SEKO mehanizma sa nadležnim institucijama), potreba da se uticaj SEKO mehanizma proširi sa programiranja razvojne pomoći za određeni sektor na razvoj čitavog tog sektora, podelu odgovornosti između članica određene SEKO mreže za sprovođenje definisanog plana aktivnosti, jačanje zagovaračke pozicije SEKO mehanizma pred nadležnim institucijama, nedostatak finansijskih sredstva za funkcionisanje SEKO mehanizma. Od rešavanja ovih izazova u narednom periodu zavisiće i postignuća ovog jedinstvenog mehanizma u okruženju, pokrenutog sa ciljem stvaranja partnerstva između vladinog i nevladinog sektora u procesima programiranja i praćenja korišćenja sredstava iz EU fondova i druge razvojne pomoći.

 


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org