Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

22.10.2015. - Usvojeni lokalni strateški dokumenti u opštinama u kojima je CenTriR koordinisao uključivanje OCD u proces strateškog planiranja


Jedna od ključnih aktivnosti koju je CenTriR zajedno sa partnerskim organizacijama sproveo na projektu "Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice", odnosila se na pružanje tehničke pomoći lokalnim OCD i institucijama koje su tokom 2014. i 2015. godine bile uključene u proces izrade konkretnih strateških dokumenata u opštinama Krupanj, Bela Palanka, Paraćin i Čoka. Akcioni plan energetske efikasnosti opštine Paraćin, u čiji proces izrade je bilo uključeno 5 lokalnih OCD, usvojen je u aprilu 2015. godine, dok su Akcioni planovi za sprovođenje Strategija održivog razvoja, u čiju izradu je bilo uključeno 17 OCD iz Krupnja, Bele Palanke i Čoke, usvojeni u julu 2015. godine.

Zahvaljujući uspešno sprovedenom mentoringu, koji je obuhvatao niz aktivnosti poput konsultacija, sastanaka, obuka, izrade medijskog plana i sprovođenja lokalnih kampanja informisanja građana, 30 predstavnika civilnog sektora iz pomenutih opština je uključeno u konsultativni proces koji je pratio izradu strateških dokumenata u njihovim opštinama. Pored prilike da učestvuju u procesu od velike važnosti za njihovu lokalnu zajednicu, lokalne OCD su uspele da značajne projekte iz oblasti delovanja svojih udruženja uvrste u usvojena strateška dokumenta. Na taj način ovim udruženjima je pružena mogućnost za finansiranje njihovih predloženih projekata u narednim godinama, zahvaljujući obaveznom programskom budžetiranju uvedenom ove godine.

CenTriR je projekat "Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice" zajednički realizovao sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština-SKGO. Projekat je finansirala Evropska unija i sufinansirala Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org