Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

28.11.2013. - CenTriR na svečanom potpisivanju ugovora o početku novog projekta


CenTriR je jedna od 23 organizacije civilnog društva koja je na konkursu Delegacije Evropske unije dobila donaciju za projekat, koji će se u narednih 15 meseci realizovati kroz EU program Podrška civilnom društvu- Nacionalni program 2012. Partnerske organizacije CenTriR-u u sprovođenju novog projekta „Strateški planiramo- dajemo doprinos bržem razvoju zajednice“ su Stalna konferencija gradova i opština- SKGO, udruženje Narodni parlament iz Leskovca i udruženje Građanska šansa iz Valjeva.

U Srbiji će do kraja 2013. čak polovina svih do sada usvojenih lokalnih strateških planova razvoja prestati da važi. To znači da se veliki broj lokanih samouprava u Srbiji upravo nalazi pred izazovom revizije ili početkom novog ciklusa strateškog planiranja svog razvoja. Jedan od ključnih nedostataka prvog ciklusa lokalnog strateškog planiranja je bila nedovoljna participacija i učešće svih zainteresovanih strana u ovom procesu, pre svega lokalnih organizacija civilnog društva (OCD), građana i privrednog sektora, što je veoma uticalo na uspešnost samog procesa i stepen ostvarenosti usvojenih lokalnih strategija. Problem je, naime, dvostruke prirode. S jedne strane, mnogim opštinama i gradovima u Srbiji nedostaje politička volja i iskustvo u organizovanju participativnog procesa koji mora biti ključna karakteristika procesa strateškog planiranja, a sa druge strane, participaciju otežava nedovoljna zainteresovanost lokalne zajednice uzrokovana nedostatakom informacija, nepoznavanjem i nerazumevanjem samog procesa, ali i uverenjem da njihov angažman, predlozi i sugestije lokalna vlast neće uvažiti.

Ovi problemi su motivisali CenTriR i partnerske organizacije na pokretanje projekta čiji je opšti cilj doprinos efikasnijem i transparentnijem strateškom planiranju lokalnog razvoja u Srbiji, kroz širu participaciju i efektivnije uključivanje lokalnih OCD, građana i njihovih neformalnih grupa u proces izrade, sprovođenja i monitoringa lokalnih strategija i planova. Glavne projektne aktivnosti obuhvataju:

  • Sprovođenje istraživanja o učešća OCD sektora u dosadašnjem strateškom planiranju razvoja na lokalnom nivou u Srbiji
  • Jačanje kapaciteta 30 lokalnih OCD za učešće u procesu strateškog planiranja i implementaciji usvojenih lokalnih strategija
  • Pružanje tehničke pomoći lokalnim OCD koje su trenutno uključene u proces strateškog planiranja u svojim opštinama
  • Štampanje publikacije i promocija uspešnih modela uključivanja civilnog sektora u proces lokalnog strateškog planiranja u Srbiji.

Projekat se finansira zahvaljujući podršci Evropske unije.Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org