Istraživanje: "Evaluacija dosadašnjeg i projekcija budućeg angažovanja Stalne konferencije gradova i opština prema svojim članicama"Period realizacije: april 2012-januar 2013

Naručilac: Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)


O istraživanju:

Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR za potrebe SKGO sprovodi istraživanje stavova i iskustava članica SKGO, koja treba da pomognu u evaluaciji dosadašnjeg rada SKGO prema njenim članicama, ali i da usmere njen budući rad u ovoj oblasti kroz identifikaciju očekivanja i potreba jedinica lokalne samouprave u Srbiji. S obzirom na ova 2 cilja istraživanja (evaluacija dosadašnjeg i projekcija budućeg angažovanja SKGO) istražiavnje će biti realizovanao u 2 faze, pre i nakon održavanja lokalnih izbora u Srbiji zakazanih za 6.maj 2012. godine. Potencijalne političke promene nosilaca vlasti na lokalnom nivou nakon održavanja izbora mogu u značajnoj meri da utiču na percepciju i stavove predstavnika lokalnih samouprava, ne samo o angažmanu SKGO, nego i o drugim temama značajnim za svakodnevno funkcionisanje lokalne samouprave u Srbiji. Istraživanje bi pored evaluacije dosadašnjeg rada trebalo da ukaže na glavne pravce, konkretne teme i projekte na kojima bi trebalo da se zasniva buduće angažovanje SKGO nakon novog izbornog ciklusa na lokalnom nivou.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org