Naziv projekta: „Strateški planiramo- dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“


Projekat: „Strateški planiramo- dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“

Period realizacije: novembar 2013 – februar 2015

Partneri: Stalna konferencija gradova i opština- SKGO, udruženje Narodni parlament (Leskovac), udruženje Građanska šansa (Valjevo)

IPA: Podrška civilnom društvu- Nacionalni program 2012

Donator: Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

O projektu:

Opšti cilj projekta je doprinos efikasnijem i transparentnijem strateškom planiranju lokalnog razvoja u Srbiji, kroz širu participaciju i efektivnije uključivanje lokalnih OCD, građana i njihovih neformalnih grupa u proces izrade, sprovođenja i monitoringa lokalnih strategija i planova. Na sprovođenju projekta će tokom 15 meseci, pored njegovog nosioca CenTriR-a, raditi još tri organizacije- Stalna konferencija gradova i opština- SKGO, udruženje Narodni parlament (Leskovac), udruženje Građanska šansa (Valjevo).

Projekat će ojačati kapacitete 30 lokalnih OCD, po 10 iz svakog od tri statistička regiona (Vojvodina, Šumadija i Zapadna Srbija, Istočna i Južna Srbija), za učešće u procesu strateškog planiranja i sprovođenju usvojenih lokalnih strategija. Pored ovoga, 16 lokalnih OCD i institucija, iz četiri naknadno izabrane opštine u kojima će tokom 2014. godine biti sproveden proces strateškog planiranja, će dobiti mentorsku pomoću i tehničku podršku za aktivno uključivanje u konsultativni proces koji će pratiti izradu ovih dokumenata. Jedan od rezultata na projektu biće štampanje i distribucija „Vodiča kroz dobru praksu učešća lokalne zajednice u strateškom planiranju razvoja opština i gradova u Srbiji“, kao i promocija sakupljenih primera dobre prakse.

Glavne aktivnosti na projektu:

  • Sprovođenje istraživanja o učešća civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju razvoja na lokalnom nivou u Srbiji
  • Organizacija 3 regionalna seminara za 30 lokalnih OCD o strateškom planiranju
  • Pružanje tehničke pomoći lokalnim OCD i institucijama koje će tokom 2014. godine biti uključene u proces strateškog planiranja u 4 targetirane opštine
  • Štampanje publikacije i promocija uspešnih modela uključivanja civilnog sektora u proces lokalnog strateškog planiranja u Srbiji
  • Završna konferencija

 Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org