Publikacija „Analiza sprovođenja omladinske politike na lokalnom nivou u pograničnom području Srbija – Bosna i Hercegovina“


PublikacijaIzdavač: Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, 2013

Autori: Vanesa Belkić (Srbija)
Milica Hrnjaz (Srbija)
Bojan Klačar (Srbija)
Miloš Hrnjaz (Srbija)
Todor Nikolić (BiH)
Aljoša Ljubojević (BiH)
Vedrana Subotić (BiH)

O publikaciji: Publikacija „Analiza sprovođenja omladinske politike na lokalnom nivou u pograničnom području Srbija – Bosna i Hercegovina“ je nastala kao rezultat rada na projektu„Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“, koji je kroz IPA program Prekogranična saradnja Srbija- Bosna i Hercegovina, finansirala Evropska unija. CenTriR je ovaj važan projekat, u sferi podsticanja razvoja omladinskih politika na lokalu,sproveo u saradnji sa partnerskom organizacijom iz BiH - Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj (Bijeljina).

Publikacija sadrži relevantne i zanimljive podatke o stvarnom angažmanu kancelarija za mlade u pograničnom regionu do kojih su dve organizacije došle zahvaljujući opsežnim istraživanjima sprovodenim tokom realizacije projekta. Prevashodni cilj publikacije jeste da pokaže stvarno stanje stvari na planu sprovođenja omladinskih politika u opštinama/gradovma koji pripadaju pomenutom prekograničnom području, da uporedi prisutnu praksu u Srbiji i BiH na planu rešavanja problema mladih, ali i da kreatorima omladinske politike u obe države ukaže na manjkavosti u praksi i preporuke kako da iste prevaziđu sa ciljem postizanja boljih i održivijih rezultata.

Pored kratkog pregleda pravnih i institucionalnih mehanizama za unapređenje položaja mladih u obe države, najvažniji deo publikacije predstavljaju rezultati istraživanja o funkcionisanju kancelarija/komisija za mlade u 16 opština/gradova (Sremska Mitrovica, Inđija, Stara Pazova, Ruma, Prijepolje, Nova Varoš, Užice, Čajetina, Bijeljina, Gradačac, Doboj-Istok, Orašje, Goražde, Višegrad, Foča, Srebrenica) i sprovođenju lokalnih strategija/akcionih planova za mlade u ovim lokalnim zajednicama. Do ovih rezultata se došlo kroz intenzivne kontakte i intervjuisanje zaposlenih u kancelarijama za mlade iz targetiranih opština/gradova, ali i analizu njihovog načina oglašavanja i komunikacije sa mladima putem vebsajtova i naloga na društvenim mrežama. Da bi se uvid u dosadašnje rezultate sprovođenja omladinskih politika u opštinama i gradovima koji su bili obuhvaćeni ovom analizom upotpunio, u četvrtom delu publikacije su predstavljeni nalazi anketiranja 1214 srednjoškolca, iz istih lokalnih samouprava, o tome kako procenjuju rad lokalnih tela u rešavanju problema mladih.

 

Publikaciju možete preuzeti ovde.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org