Naziv projekta: „Imovina lokalne samouprave- važna karika lokalnog ekonomskog razvoja“


Period realizacije: februar 2014-februar 2015

Partneri: Opština Beočin, Opština Šid, Opština Sremski Karlovci, Opština Čajetina

IPA: EU Exchange 4 program

Donator: Evropska unija

O projektu:

Opšti cilj projekta je stvaranje preduslova za brži lokalni ekonomski razvoj opština Beočin, Šid i Sremski Karlovci uspostavljanjem efikasnijeg načina upravljanja opštinskom imovinom. Projektom će biti ojačani ljudski i organizacioni kapaciteti obuhvaćenih opština za upravljanje imovinom, zatim unapređeni tehnički kapaciteti nabavkom računarske opreme i softverske podrške za upravljanje imovinom, kao i formirani  registri (baze) javne imovine kojom raspolažu gorepomenute opštine. Na sprovođenju projekta će tokom 12 meseci, pored nosioca Opštine Beočin, raditi 4 projektna partnera- opštine Šid, Sremski Karlovci, Čajetina i  udruženje CenTriR. 

Projektom će obuhvaćene opštine ispuniti svoje zakonske obaveze koje proističu iz Zakona o javnoj svojini (2011), koji je posle decenije i po omogućio da lokalne samouprave postanu titulari (vlasnici) nad javnom imovinom kojom su do tada samo raspolagale, a čiji je vlasnik zapravo bila Republika Srbija. Ovakvo stanje je onemogućavalo da jedinice lokalne samouprave samostalno raspolažu imovinom, bez prethodne saglasnosti države u svakom konkretno slučaju, što je veoma otežavalo, a često i blokiralo, njihova nastojanja na planu bržeg ekonomskog razvoja i privlačenja investicija.

Glavne aktivnosti na projektu:

  • Formiranje posebne jedinice opštinske uprave za upravljanje imovinom u opštinama Beočin, Šid, Sremski Karlovci
  • Edukacija zaposlenih u opštinskim upravama i javnim preduzećima za efikasno upravljanje imovinom
  • Nabavka računarske opreme i softvera za upravljanje imovinom
  • Sakupljanje i provera podataka o opštinskoj imovini koja se popisuje
  • Formiranje baze/registra imovine
  • Upis prava vlasništva nad popisanom imovinom u registar Republičke direkcije za imovinu

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org