Istraživanje: „Učešće civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji“


Period realizacije: februar – maj 2014

Donator: Evropska unija

O istraživanju:

CenTriR je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština SKGO, udruženjem "Narodni parlament" iz Leskovca i udruženjem "Građanska šansa" iz Valjeva, sproveo istraživanje koje je imalo za cilj utvrđivanje: stvarnog obima dosadašnjeg učešća lokalnih OCD u izradi i sprovođenju lokalnih strategija i planova, najčešćih i najkorisnijih formi uključivanja OCD, problema koji su pratili saradnju lokalnih samouprava i civilnog sektora na ovom planu, primera dobre prakse itd. kako bi se definisale preporuke za unapređenje postojeće prakse u ovoj važnoj oblasti.

Reč je prvom istraživanju ove vrste u Srbiji, koje je sprovedeno u dve faze sa dve različite ciljne grupe i uz korišćenje različitih istraživačkih metoda. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 103 opštine i grada iz Srbije (60,95% svih lokalnih administracija) koje su dostavile popunjen upitnik, a fokus grupe za predstavnicima lokalnih OCD su održane u 10 opština/gradova: Pančevo, Smederevo, Loznica, Pirot, Paraćin, Bačka Topola, Knjaževac, Lebane, Temerin i Beograd-Barajevo. Na održanim fokus grupama učestvovali su predstavnici 57 lokalnih OCD.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Strateški planiramo–dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvo Vlade Republike Srbije.

Rezultate istraživanja možete preuzeti ovde.

Zaključke i preporuke možete preuzeti ovde.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org