Konsalting


Konsalting

 

CenTriR je u skladu sa Zakonom o udruženjima tokom 2014. godine upisao privrednu delatnost 7022 - Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem u Registar privrednih subjekata. Obavljanje ove delatnosti je planirano u manjem obimu koji je neophodan za ostvarivanje ciljeva udruženja, kako bi se mogao obezbediti kontinuiran rad udruženja na planu sprovođenja projekata u oblasti održivog lokalnog i regionalnog razvoja. CenTriR pruža konsalting organima državne uprave i lokalne samouprave, javnim institucijama/ustanovama, međunarodnim i domaćim organizacijama u sledećim oblastima: Projektni menadžment, Edukacija, Strateško Planiranje, Istraživanja, Monitoring i evaluacija.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org