Edukacija


Posedujemo višegodišnje iskustvo u držanju seminara i treninga za zaposlene u javnoj upravi, koji su u potpunosti dizajnirani prema potrebama određene ciljne grupe, sa posebnim fokusom na usvajanje praktičnih veština kroz različite tipove radionica. Na našim treninzima su polaznici u centru pažnje, a ne predavači i treneri, te je njihova osnovna uloga da budu uvodničari u temu, moderatori na radionicama i facilitatori debate i diskusija, a ne prezenteri i ex cathedra predavači.

CenTriR sprovodi obuke u sledećim oblastima:

 • Priprema predloga projekata za IPA fondove
 • Sprovođenje projekata u skladu sa PRAG-om
 • Priprema i realizacija budžeta na EU projektima
 • Sprovođenje tenderskih procedura za sekundarne nabavke (usluge, oprema, radovi)
 • Narativno i finansijsko izveštavanje donatorima
 • Strateško i akciono planiranje
 • Lokalni ekonomski razvoj
 • Funkcionisanje i delokrug poslova Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
 • Start-up preduzetništvo i poslovno planiranje
 • Sistem, nadležnosti i organizacija lokalne samouprave
 • Popis i upis nepokretnosti u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave
 • Vođenje evidencije opštinske imovine i upravljanje nepokretnostima u javnoj svojini
 • Omladinski aktivizam i omladinsko preduzetništvo
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org