Strateško planiranje


Posedujemo značajno iskustvo u strateškom i akcionom planiranju razvoja lokalne zajednice/lokalne samouprave, bilo da je reč o pripremi strategija sveobuhvatnog razvoja ili sektorskih strategija. Iako je reč o veoma značajnom procesu kojim se planiraju razvojni ciljevi i ishodi u skladu sa osobenostima internog i eksternog okruženja, akciono planiranje dobija sve više na značaju, pre svega, zbog implikacija koje ima na programsko budžetiranje. Uvođenjem programskog budžeta u velikom broju lokalnih samouprava po prvi put su stvoreni uslovi za kontinuirano finansiranje prioritetnih projekata i aktivnosti iz usvojenih strateških dokumenta, što je u prethodnom periodu zavisilo pretežno od političke volje.

CenTriR pruža konsultantsku pomoć u vezi sa:

  • Pripremom nacrta strateških dokumenata
  • Koordinisanjem konsultativnog procesa u procesu izrade strateških dokumenata
  • Organizovanjem javne rasprave o nacrtu strateškog dokumenta
  • Uspostavljanjem struktura za sprovođenje i monitoring usvojenih strateških dokumenata
  • Evaluacijom rezultata i učinaka ostvarenih sprovođenjem strategije/akcionog plana
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org