Monitoring i evaluacija


Uspešnost realizacije projekata veoma zavisi od adekvatnog monitoringa nad njihovim sprovođenjem, koji podrazumeva kontinuiran nadzor nad realizacijom projektnih aktivnosti, blagovremeno uočavanje rizika, koji mogu da ugroze njegovu implementaciju, kao i planiranje adekvatnih mera za njihovo otklanjanje, a sve sa ciljem unapređenja upravljanja projektom i donošenja ispravnih odluka, kako bi se u najvećoj mogućoj meri postigli projektni ciljevi i rezultati. Pored monitoringa, nužno je sprovoditi periodičnu i finalnu evaluaciju projekta, odnosno procenu postignutih ishoda i učinaka u odnosu na ono što je planirano predlogom projekta, kroz sagledavanje ekonomičnosti, efikasnosti, uticaja, stepena zadovoljstva krajnjih korisnika i održivosti projekta u odnosu na postavljene projektne ciljeve.

CenTriR pruža konsalting u sledećim oblastima:

  • Projektni monitoring
  • Periodična i finalna evaluacija projekta
  • Evaluacija grant šeme
  • Uspostavljanje struktura za sprovođenje i monitoring usvojenih strateških dokumenata
  • Evaluacija rezultata i učinaka ostvarenih sprovođenjem strategije/akcionog plana
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org