Transparentnost–ključna odlika Dobre lokalne samoUprave


Period realizacije: avgust 2016–maj 2017

Partneri: Udruženje građana ʺForum civilne akcije FORCAʺ Požega

Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

O projektu:

Opšti cilj projekta je unapređenje transparentnosti rada opštinskih uprava i lokalnih javnih preduzeća i ustanova u 6 opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga, kao i osnaživanje organizacija civilnog društva i građana za sprovođenje građanskog nadzora nad radom ovih lokalnih samouprava. Na sprovođenju projekta će tokom 10 meseci, pored njegovog nosioca FORCE iz Požege, raditi i CenTriR kao partnerska organizacija.

Projektom će biti ojačani kapaciteti lokalnih organa vlasti u Bajinoj Bašti, Čajetini, Priboju, Prijepolju, Gornjem Milanovcu i Lučanima za sprovođenje mera kojima će biti unapređena transparentnost njihovog rada, posebno u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i transparentnog finansiranja programa i projekata udruženja građana. Pored ovoga, projekat će doprineti osnaživanju aktivističkih potencijala lokalnih organizacija civilnog društva iz targetiranih opština za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i građanski nadzor nad radom lokalne samouprave.

Glavne aktivnosti na projektu:

  • sprovođenje analize dosadašnje primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u 6 targetiranih opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga;
  • organizacija dvodnevne obuke za 30 zaposlenih u lokalnim organima/institucijama o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;
  • pružanje tehničke podrške lokalnim organima/institucijama za izradu/ažuriranje Informatora o radu i unapređenje sadržine veb prezentacije;
  • izrada elektronske baze za vođenje opštinske evidencije primljenih zahteva/žalbi za pristup informacijama od javnog značaja;
  • štampanje brošure za građane i OCD o značaju praćenja transparentnosti rada lokalne samouprave;
  • organizacija dvodnevnog treninga za predstavnike lokalnih OCD za aktivno korišćenje prava na pristup informacijama od javnog značaja;
  • organizacija obuke za zaposlene u Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor;
  • sprovođenje lokalne kampanje javnog zagovaranja.
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org